Comprehensive List Of Animals In Igbo Language

pigoke.net

pigoke.net

1) Goat = Ewu (Male = Mkpi, Female = Nne Ewu)2) Fowl = Okuko (Male = Oke Okpa, Female = Nnekwu)3) Guinea Fowl = Ogazi4) Chicken = Nwa Okuko5)Turkey = Tolotolo6) Duck = Obogwuma/Obogwu7) Dove = Nduru8.) Ostrich = Enyi Nnunu9) Antelope = Mgbada10) Deer = Ene11) Cow = Efi12) Horse = Inyinya13) Rat = Oke14) Guinea Pig = Oke Bekee15) Squirrel = Osa16) Dog = Nkita17) Hyena = Nkita Ofia18) Cat = Nwonogbo19) Sheep = Atulu20) Ram = Ebune/Ebule21) Pig = Ezi22) Lion = Odum23) Leopard/Tiger = Agu24) Elephant = Enyi25) Monkey = Enwe26) Chimpanzee = Adaka27) Gorilla = Ozodimgba28) Snail = Ejune/Ejula29) Snake = Agwo/Echi eteka30) Python = Eke31) Lizard = Ngwele/Ngwere32) Wall Gecko = Agu uno33) Crocodile = Aguiyi34) Toad = Awo35) Frog = Mbala/Mbara/Nte/Akiri36) Tortoise = Mbe/Nabe37) Vulture = Udene/Udele38) Eagle = Ugo39)White Ant = Aruru40) Black Ant = Agbisi41) Mosquito = Anwu Nta42) Grasshopper = Ukpana43) Kite = Nkwo44) Spider = Udude45) Praying Mantis = Okongono46) Earth Worm = Idide47) Worm = Okpo48) Scorpion = Akpi49) Butterfly = Ilokolo Ibuba50) Cockroach = Uchicha51) House Fly = Ijiji52) Cricket = Mgbaja53) Bug = Ogii54) Bee = Anwu55) Crab = Nchiko56) Bat = Usu57) Millipede = Esu58) Centipede = Ogbakuluu59) Rabbit = Ewii60) Grasscutter = Nchi61) Owl = Ikwikwi/Iyi Ochi62) Wood Pecker = Oturu Kpokpora63) Chameleon = Ugwumagana64) Fox = Ufu/Edi Abani65) Fish = Azu66) Jackal = Edi Ura67) Wasp = Ebu (Isi kote ebu, O gbakasia nya aru )68) Taylor Ant = Akpolide (Usually found on mango trees)69) Porcupine = Ebi Ogwu70) Shrew = Nkakwu (Mole-like rat that is known for its pungent smell.)71) Eneke Nti Oba = ” (A type of bird that hardly perches on trees when in season to avoid being gunned down by human hunters)72) Hawk = Egbe

Source

Keep visiting hayahmagazine.com for the latest news and updates.

You May Also Like

Katherine

About the Author: Katherine

Katherine is a passionate digital nomad with a major in English language and literature, a word connoisseur who loves writing about raging technologies, digital marketing, and career conundrums.

Leave a Reply